Konsumentprisindex april 2017

Inflationstakten 1,2 procent i april

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i april 2017 jämfört med april 2016, i mars var ökningstakten 1,3 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen hälsovård mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt kommunikationer motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i april 2017 jämfört med april 2016 (samma ökningstakt som i mars). I april steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre konsumentpriser på bensin, cigaretter, fordonsskatt och el. Stegringen av konsumentpriserna på årsnivå dämpades främst på grund av lägre priser på mobiltelefoner och penningspel samt lägre räntor på bostadslån och konsumentkrediter. Från mars till april var förändringen av konsumentpriserna 0,3 procent.

I april steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är en ökning från mars då inflationen var 1,3 procent. Till den totala uppgången sedan april 2016 bidrog främst högre priser på drivmedel samt transporttjänster (med 0,3 procentenheter vardera). Uppgången motverkades främst av sänkta priser på teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i april. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

Läs mer via ÅSUB