Självrisk när man insjuknar på semestern tillbaka – en stor lättnad för små arbetsgivarföretag

Regeringen föreslår att arbetstagarens självrisk för arbetsoförmåga under semestern ska återinföras i semesterlagen. Regeringen föreslår vidare att intjänandet av semester ska begränsas under föräldraledigheter. Enligt Företagarna i Finland hjälper dessa ändringar framför allt små arbetsgivarföretag och företag i kvinnodominerade branscher och bidrar till sysselsättandet.

Enligt regeringens proposition skulle självriskdagarna för rätten att flytta fram semester då den anställda insjuknar under semestern återinföras i semesterlagen. När den anställda insjuknar, ska han eller hon ha en självrisk på sex dagar, och kan först efter denna självriskperiod be att sjukdagarna under semestern ska flyttas fram. Enligt Företagarna i Finland underlättar ändringen sysselsättandet.

– När semestern flyttas framåt, uppstår det direkta lönekostnader samt indirekta kostnader och praktiska problem med anledning av arrangerandet av arbetet, då den flyttade semestern måste ges ut senare, säger direktör Janne Makkula från Företagarna i Finland.

De direkta lönekostnaderna och kostnaderna för till exempel anställandet av en vikarie minskar om självriskdagarna återinförs.

Enligt en förfrågning som Företagarna i Finland gjorde hösten 2014 flyttades semesterdagar på grund av arbetsoförmåga i en tredjedel av arbetsgivarföretagen.

– Ändringen innebär besparingar för tiotusentals arbetsgivare, säger Makkula.

Företagarna i Finland var emot slopandet av självrisken

Den anställdas rätt att flytta fram sin semester på grund av arbetsoförmåga utvidgades 2013. Tidigare var det möjligt att flytta fram semesterdagar först efter en självrisk på sju dagar. Företagarna i Finland var emot reformen eftersom den ökade de kostnader som den anställdas arbetsoförmåga orsakar för arbetsgivaren betydligt. Då uppskattades det i regeringens proposition att kostnaden skulle vara cirka 200 miljoner euro.

Bakom reformen låg EU-domstolens avgörande gällande arbetstidsdirektivet. Då föreslog Företagarna i Finland att man på grund av kraven i arbetstidsdirektivet inte helt skulle behöva avstå från självriskdagarna. Den aktuella lagpropositionen baserar sig på samma tanke. Trots självriskdagar garanteras varje anställd en semester på minst fyra veckor, om det under intjäningsåret har samlats in minst 24 vardagar semester.

Begräsningen av intjänandet av semester under familjeledigheter jämnar ut kostnaderna för föräldraskap

I regeringens proposition föreslås vidare att intjänandet av semester ska begränsas till sex månader under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten. I dagens läge intjänas semester under föräldraledigheter till fullo.

– Ändringen skulle minska de totalkostnader som familjeledigheter orsakar för arbetsgivaren, när mindre semester skulle tjänas in under dem, konstaterar Janne Makkula on lagpropositionens konsekvenser.

Man kan avvika från de föreslagna ändringarna genom kollektivavtal. Ändringen avses träda i kraft 1.4.2016, vilket innebär att begränsningen av rätten att flytta fram semester redan skulle vara i kraft sommaren 2016.

Fakta: Rätten att flytta fram semester – vad kommer att förändras?

Regeringens proposition betyder att när den anställda insjuknar under sin semester, är de sex första sjukdagarna självriskdagar som inte berättigar till framflyttandet av semestern.
I enlighet med arbetstidsdirektivet skulle den anställda dock alltid ha rätt till minst fyra veckors semester. Detta innebär att det kunde finnas självriskdagar bara då den anställda har intjänat mera semester än fyra veckor. 
De fulla sex självriskdagarna kunde komma i fråga då den anställda har intjänat fem veckor semester.
Det kunde finnas högst sex självriskdagar per semester som har tjänats in under ett intjäningsår.
Ändringen avses träda i kraft 1.4.2016, vilket innebär att begränsningen av rätten att flytta fram semesterdagar redan skulle vara i kraft sommaren 2016.

Källa: Företagarna i Finland