Punkt- och bilbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen

Regeringen föreslår ändringar till punkt- och bilskattelagstiftningen samt lagen om Tullens förvaltning. 

Punktbeskattningen och bilbeskattningen som hittills utförts av Tullen överförs till Skatteförvaltningen. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Det föreslås också att lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport samt lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar ändras. Skatteförvaltningen ska i fortsättningen vara behörig myndighet i stället för Tullen. Skatteförvaltningen verkställer tills vidare punkt- och bilbeskattningen i huvudsak enligt nuvarande förfaranden och med nuvarande datasystem. Förfarandet vid omprövning förenhetligas dock till vissa delar med motsvarande reglering i den övriga skattelagstiftningen.              

Personalen som sköter punktskatte- och bilbeskattningsärenden övergår från Tullen till Skatteförvaltningen.

Källa: Finansministeriet informerar 22.9.2016
Läs mer:
http://www.tulli.fi/sv/tiedotteet_sv/lehdistotiedotteet_sv/0000_pressmed...