Miljöministeriets förslag till rimligare avloppsvattenbestämmelser sänds på remiss

Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras.  Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist.

Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition om ändring av miljöskyddslagen, och utlåtandena ska lämnas in senast den 18 maj 2016. I regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering nämns att bestämmelserna om avloppsvatten ska mildras.

"Målet med reformen är att se till att avloppsvattenbestämmelserna blir rimligare. Ärendet har beretts med bred förankring inom regeringen. Frågan har också i flera repriser diskuterats med olika intressentgrupper. Jag är nöjd med förslaget och hoppas att vi nu tillsammans fått till stånd en hållbar lösning", konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Tidsbunden förnyelse av avloppsvattensystemet frångås för majoriteten av fastigheterna

Avloppsvattensystemet bör sättas i sådant skick att det motsvarar reningskravet på basnivå i de fall det görs vissa reparationsarbeten på fastigheten. Detta gäller fastigheter som inte ligger i närheten av vattendrag eller i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning.

Till de reparationsarbeten som förutsätter förnyande av avloppsvattensystemet hör bl.a. byggande av vattenklosett, förnyande av systemet för hushållsavloppsvatten eller reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med uppförande av en byggnad. Det föreslås att tidpunkten för förnyandet av avloppsvattensystemet i dessa fall ska fastställas fastighetsspecifikt.

De kommunala miljöskyddsföreskrifterna prioriteras i närheten av vattendrag och i grundvattenområden

Ungefär 200 kommuner har utfärdat miljöskyddsföreskrifter som baserar sig på de lokala miljöförhållandena, och i dessa föreskrifter har kommunerna angett sina strandområden och den reningsnivå som krävs där. De kommunala miljöskyddsföreskrifterna prioriteras också alltid i fråga om reningsnivå och tidtabeller. Om de kommunala miljöskyddsföreskrifterna inte tillämpas på en fastighet som ligger i närheten av ett vattendrag eller i ett grundvattenområde, eller om sådana föreskrifter inte har utfärdats, bör de föreslagna bestämmelserna iakttas till denna del.

I närheten av vattendrag och i grundvattenområden ska systemen iståndsättas inom en bestämd tid

Fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning ska uppfylla reningskravet senast den 31 oktober 2019.

I de omkring 100 kommuner som i sina miljöskyddsföreskrifter inte har angett något strandområde, eller där det fastställts att strandområdet ligger under 100 meter från ett vattendrag, ska det minimiavstånd på 100 meter som föreslås i lagen iakttas.

Den behöriga kommunala myndigheten ska fortfarande kunna bevilja fastighetsspecifika undantag från tidsfristen. Enligt förslaget ska den kommunala myndigheten kunna bevilja undantag, om mängden avloppsvatten är liten eller om kostnaderna annars skulle bli oskäliga. Enligt de nuvarande bestämmelserna bör båda dessa villkor uppfyllas samtidigt för att undantag ska kunna beviljas.

En ändring av avloppsvattenförordningen sänds på remiss senare

Det ändringsförslag som är på remiss har även samband med en ändring av avloppsvattenförordningen. Målet är att i betydande grad minska och förtydliga regleringen. Förslaget till ändring av förordningen kommer att sändas på remiss. Målet är att ändringen av förordningen och den lagändring som nu är på remiss ska träda i kraft samtidigt den 1 januari 2017.

Ändringsförslagen gäller de fastighetsspecifika system för behandling av hushållsavloppsvatten som byggts före 2004, som inte kommer att anslutas till avloppsnätet och som inte förutsätts ha miljötillstånd. I de fastigheter som byggts efter 2004 har avloppsvattensystemen byggts i enlighet med kraven på basnivå.

Mer information

Erja Werdi, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 312, fornamn.efternamn@ymparisto.fi