Lagstiftningen om planläggning och byggande förenklas betydligt på fastlandet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen.

Det föreslås flera ändringar i lagen som underlättar planläggning och behandling av byggnadstillstånd. De viktigaste förändringarna gäller bestämmelser om stora detaljhandelsenheter, byggande i glesbygdsområden, detaljplanering samt närings-, trafik- och miljöcentralernas roll. "Det handlar om en viktig och väntad reform som innebär många förenklingar. Företagens verksamhetsförutsättningar förbättras, byggandet går snabbare och kommunerna kan utveckla sina områden på ett smidigare sätt. De statliga myndigheterna kan å sin sida koncentrera sig på större helheter", säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Storleksgränsen för stora enheter inom handeln fördubblas

Enligt lagförslaget ska storleksgränsen för stora detaljhandelsenheter höjas från 2000 till 4000 kvadratmeter våningsyta. I landskapsplanen ska den maximala våningsytan för detaljhandelsenheter i fortsättningen endast fastställas för enheter som ligger utanför ett centrumområde. Stora detaljhandelsenheter ska i första hand placeras i centrumområden också i fortsättningen. Om man kan garantera tillgången till tjänster kan stora enheter dock även placeras utanför centrumområden. Om en stor enhet placeras utanför centrum, behöver typen av butiken inte längre beaktas i planläggningen.

Enklare att bygga i byar

Möjligheten att styra byggandet direkt genom en generalplan utvidgas i de byar där det finns press på att bygga ut. Detsamma gäller även för glesbygder utanför byarna. Det blir också lättare att bygga tätare i strandområdena nära byar. I fortsättningen blir det också enklare att bygga ut gårdar. Avgöranden som gäller planeringsbehov behövs inte längre för till gården hörande byggnader som är nödvändiga inom jord- och skogsbruket. En sådan byggnad kan till exempel vara en produktions- och lagerbyggnad eller ett djurstall. I fortsättningen kan det bli smidigare att ändra om fritidsbostäder till permanent boende. Kommunen kan i byggnadsordningen anvisa icke planlagda områden där det är möjligt att göra ändringar utan undantagsbeslut eller avgörande som gäller planeringsbehov.

Kommunerna utvecklas snabbare och NTM-centralernas roll ändras

Detaljplaneringen blir smidigare när planen efter reformen kan ändras stegvis.  Denna möjlighet finns för närvarande bara för landskaps- och generalplanläggning. Om generalplanen är uppenbart föråldrad kan detaljplanen också av vägande skäl göras upp eller ändras i strid med generalplanen. NTM-centralerna får en mer konsultativ roll. I fortsättningen styr de inte längre markanvändningen eller organiseringen av byggnadsväsendet i kommunerna. Samtidigt begränsas NTM-centralernas tillsynsbefogenheter och besvärsrätt. Befogenheterna och rätten gäller i fortsättningen endast sådana lösningar som har betydande konsekvenser på riks- eller landskapsnivå.

Läs mer: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kaavoituksen-ja-rak...