Konkurrenskraftsavtalet träder ikraft 2017

Konkurrenskraftsavtalet som börjar gälla från och med 1.1.2017 är ett resultat av förhandlingar mellan Finlands regering och arbetsmarknadens parter. Avtalet gäller för över 90% av arbetsmarknaden och omfattar de flesta branscher ( t.ex. industri, turism, restaurang och handel). Byggnadsbranschen är en av få branscher som står helt utanför avtalet.

De största effekterna av konkurrenskraftsavtalet är följande:

- Inga löneförhöjningar under avtalsperioden (1 år).
- Lönebikostnader (arbetspensionsavgift arbetslöshetsavgift och socialskyddsavgift) flyttas i större grad över på arbetstagaren. Arbetstagarens arbetspensionsavgift stiger (arbetsgivarens sjunker) med 1,2 procentenheter 2017-2020. Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (arbetsgivarens sjunker) stiger med 0,85 procentenheter under 2017-2018 och arbetsgivarens socialskyddsavgift sjunker 2017-2019 med minst en procentenhet.
- Den årliga arbetstiden för heltidsanställda förlängs med 24 timmar från och med 1.1.2017 (lönerna oförändrade). Hur förlängningen genomförs förhandlas branschvis.
- Semesterpenningen för anställda inom offentlig sektor minskar med 30 procent under åren 2017-2019
- Rätt till utbildning eller träning. Utbildning eller träning ska betalas av arbetsgivaren för arbetstagare som sagts upp pga ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker (gäller arbetsgivare med minst 30 anställda och anställningsförhållanden som varat i minst fem år). Utbildningen ska till sitt värde motsvara arbetstagarens månadslön eller genomsnittliga månadsinkomsten för personal vid samma verksamhetsställe, beroende på vilket belopp som är större.
- Rätt till fortsatt företagshälsovård. Arbetsgivare ska ordna med företagshälsovårdstjänster för dem som sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker för sex månaders tid efter att skyldigheten att arbeta upphörde (gäller arbetsgivare med minst 30 anställda och  anställningsförhållanden som varat i minst fem år).

Exempel på hantering av arbetstidsförlängningen i några kollektivavtal kan ses i dokumenten nedan.

Övriga ändringar 2017

​Utöver konkurrenskraftsavtalet sker några förändringar i arbetsavtalslagen från och med 1.1.2017. Prövotiden förlängs till 6 månader och återanställningsskyldighet förkortas från 9 till 4 månader (om anställningen fortgått minst 12 år, är återanställningstiden 6 månader).