Kommissionen vill göra det lättare för företag att utnyttja EU:s fonder

En arbetsgrupp som inrättats av kommissionen har lagt fram förslag som ska göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder.

Byråkrati och administrativa förfaranden kan hindra små och nystartade företag att utnyttja de möjligheter som erbjuds av ESI-fonderna. Då tar man inte till vara viktig potential som kan förbättra den europeiska konkurrenskraften.
Därför tillsatte kommissionen en högnivågrupp för förenkling som fick i uppdrag att hitta lösningar och göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder.
EU:s regionkommissionär Corina Crețu anser att enkelhet och flexibilitet är nyckeln till lyckade investeringar från ESI-fonderna.

– Vi kan främja innovativa projekt av hög kvalitet genom att göra det lättare för små och nystartade företag att få stöd från fonderna. Högnivågruppens rekommendationer kommer också att användas som underlag när vi diskuterar hur sammanhållningspolitiken ska se ut efter 2020.

Högnivågruppens ordförande och kommissionens f.d. vice ordförande Siim Kallas säger att vi måste fortsätta att arbeta för att avlägsna flaskhalsar och skapa fler synergier mellan de olika fonderna.
– Det är inte alltid nödvändigt att ändra lagstiftningen, utan vi kan hitta de bästa arbetssätten och se till att de används.

Vissa av arbetsgruppens rekommendationer har redan tagits med i kommissionens halvtidsöversyn av EU:s budget.
Återbetalningen av kostnader förenklas: stödmottagarna behöver t.ex. inte längre motivera varje enskild utgiftspost utan kan använda schablonbelopp eller fasta priser för vissa kostnadskategorier, t.ex. personal, försäkringar, hyra och andra verksamhetskostnader.
Principen ”bara en gång” ska tillämpas, dvs. att handlingar som stödmottagarna lämnar in sparas i digitalt format så att de inte behöver lämnas in igen i varje steg av projektet.
Synergier och bästa praxis ska främjas, t.ex. genom att det anordnas gemensamma ansökningsomgångar för olika former av EU-finansiering. På så sätt blir det lättare för företagen att ansöka om finansiering.
Kraven på företagare som får lån från ESI-fonderna ska i större utsträckning anpassas till marknadspraxis. Kraven blir mindre strikta eftersom det behövs färre handlingar och arkiveringsperioderna för dem blir kortare.
Med utgångspunkt i arbetsgruppens rekommendationer har kommissionen också föreslagit att det ska bli enklare att kombinera lån med Europeiska fonden för strategiska investeringar(Efsi) och att de separata reglerna för varje fond ska ersättas med gemensamma regler.

Källa: Veckobulletin från Europeiska kommissionens representation i Finland 30.9.2016