Kommissionen föreslår genomgripande reform av bolagsbeskattningen

Kommissionen har lagt fram ett förslag om reform av EU:s gemensamma bolagsbeskattning. Syftet är att bekämpa skatteflykt och göra det billigare att bedriva affärsverksamhet på den inre marknaden.

Med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen skulle företagen för första gången ha ett enhetligt regelverk för att beräkna sina beskattningsbara vinster i hela EU. Användning av den gemensamma bolagsskattebasen skulle vara obligatorisk för alla multinationella företagsgrupper, som har störst kapacitet att utnyttja aggressiv skatteplanering. På det sättet skulle man säkerställa att företag med globala intäkter på över 750 miljoner euro per år beskattas där de faktiskt gör sina vinster.
Reformen skulle täppa till de kryphål som är kopplade till överföring av vinster som görs av skatteskäl. Den skulle också jämna ut skillnaderna mellan nationella system, som för närvarande utnyttjas för aggressiv skatteplanering. Den skulle också undanröja internprissättning och förmånsordningar som nu är två flitigt använda medel för skatteflykt.

Det nya systemet skulle hjälpa företag att undvika skuldsättning och istället främja användning av eget kapital och kapitalmarknaderna.

Genom förslaget skulle man stödja innovation genom skatteincitament för forskning och utvecklingsverksamhet som är kopplad till verklig ekonomisk verksamhet. På så sätt skulle de totala investeringarna i EU kunna öka med upp till 3,4 %.
Bolagsskattesatserna omfattas inte av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, eftersom dessa kvarstår under nationell suveränitet. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen skulle dock ge ett mer transparent, effektivt och rättvist system för beräkning av gränsöverskridande företags skattebas, vilket i grunden kommer att reformera bolagsbeskattningen inom EU.

Kommissionen har också föreslagit ett förbättrat system för att lösa tvister om dubbelbeskattning inom EU. Dubbelbeskattning är ett stort hinder för näringslivsverksamhet, som skapar osäkerhet, onödiga kostnader och likviditetsproblem. Det pågår för närvarande cirka 900 tvister om dubbelbeskattning inom EU, till ett beräknat värde om 10,5 miljarder euro. Kommissionens tredje förslag gäller nya åtgärder för att stoppa företag från att undkomma beskattning genom att utnyttja skillnader mellan skattesystem i medlemstater och länder utanför EU. Medlemsstaterna har själva bett kommissionen vidta åtgärder för att ta itu med detta problem.

Källa: Europeiska kommissionens representation i Finland