Tillräckliga pensioner om fler arbetar fram till pensionsåldern

En ny rapport visar att EU:s olika pensionssystem ger tillräckliga pensioner för kommande pensionärer – men bara om arbetstagarna får stöd att arbeta fram till den lagfästa pensionsåldern genom kraftfulla politiska insatser.

EU:s olika pensionssystem klarar av att finansiera tillräckliga pensioner för kommande generationers pensionärer – men bara om EU-länderna genomför kraftfulla politiska insatser som ger arbetstagarna möjlighet att arbeta tills de når den lagfästa pensionsåldern. Detta är en av slutsatserna i en ny rapport om pensionernas tillräcklighet. Sysselsättningspolitiken ska leda till fler möjligheter för de äldre arbetstagarna att arbeta längre. Men pensionssystemen behöver också erbjuda skydd till dem som inte har möjlighet att fortsätta arbeta så pass länge att de har byggt upp tillräckliga pensionsrättigheter. Slutsatserna i årets rapport om pensionernas tillräcklighet har godkänts av rådet för sysselsättning och socialpolitik.

– De senaste pensionsreformerna har framför allt gått ut på att garantera pensionerna för en mycket större åldrande befolkning utan att destabilisera de offentliga finanserna, säger Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden. Detta kan bara uppnås om de absolut flesta erbjuds tillräckliga möjligheter att fortsätta arbeta tills de når den ordinarie pensionsåldern, som förväntas stiga i hela EU. Vi måste framför allt se till att investera så pass mycket i människors kompetens och hälsa att de kan utnyttja möjligheterna. Vi behöver även visa solidaritet med dem som inte kan arbeta och innan pensionsåldern kanske behöver förlita sig på arbetslöshets- eller invaliditetsersättning.
Enligt rapporten ger EU:s pensioner sammantaget de flesta tillräckligt skydd just nu mot fattigdom och inkomsttrygghet på äldre dagar. Över lag har äldre i EU näst intill samma levnadsstandard som de yngre generationerna; den disponibla medianinkomsten för personer som är 65 år eller äldre uppgår till 93 procent av inkomsten för dem som är yngre än 65 år. Till och med under den ekonomiska krisen har de äldre haft ett bättre skydd än andra åldersgrupper. Men flera av EU-länderna måste nu arbeta hårdare för att bekämpa risken för fattigdom och garantera inkomsttrygghet vid hög ålder.

Mer information finns i EU:s pressmeddelande här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_sv.htm