Sammandrag av partiledarutfrågning

Sammanfattning av partiledardebatten

Ålands Näringsliv höll en partiledardebatt tisdagen den 6 oktober. Vi diskuterade några saker och dessa punkter sammanfattas här. Detta är ingen fullständig genomgång och vi uppmanar alla att läsa på på respektive partis hemsida om sin politik. Detta ska inte heller ses som att Ålands Näringsliv tar ställning för eller emot vissa partier. Vi är partipolitiskt obundna, men vi vill redogöra för partiernas ställningstaganden i vissa frågor.

I partiledardebatten deltog:

  • Centern – Harry Jansson
  • Hållbart Initiativ - Erica Scott
  • Liberalerna- Katrin Sjögren
  • Moderat Samling – Tage Silander
  • Obunden Samling – Sune Axelsson
  • Socialdemokraterna – Camilla Gunell
  • Ålands Framtid – Axel Jonsson
  • Åländsk demokrati - Stephan Toivonen

Enklare regler

Enklare regler är något som vi ofta för fram från Ålands Näringsliv. Vi anser att Åland bör skapa Nordens enklaste regelverk. I princip håller alla partier med, men det finns några skiljelinjer.

Ålands Framtid, Obunden samling, Liberalerna och viss mån Moderat Samling tycker man bör se över regelverket som de anser är för komplicerat. Även Hållbart Initiativ höll med om att regelverket är komplicerat. Åländsk demokrati påpekade problemen med skattegränsen. Centern och Socialdemokraterna tycker också att vi bör förenkla regelverket där det går, men underströk att vi även behöver ha en kontroll.

Det talades en del om "mobbningen" mot personalen på ÅMHM som pågår. Ålands Näringsliv har framfört kritik mot ÅMHM, men alltid understrukit att personalen har gott rykte. Det är avgiftsnivån och regelverket vi anser behöver förändras.

Egen beskattning

Här lyfte vi även frågor om självstyrelsens behörighet. Generellt sett är alla partier ense om att vi behöver förändra vårt avräkningssystem mot riket. Idag tas det ingen hänsyn till befolkningstillväxt och den ökade budgetbörda som följer med det. Däremot finns det olika åsikter om hur man bör göra.

Ålands Framtid är för en egen beskattning. De anser att vi klarar av det (kompetensmässigt) och behöver det för att utvecklas på bästa sätt. Centern är egentligen för egen beskattning, men ser inte att det finns möjlighet att genomföra det just nu. Således vill man vänta tills det finns konsensus på Åland att genomföra detta. Hållbart Initiativ anser att behörighet ger makt att åtgärda sin egen situation, varvid egen beskattning vore önskvärt. Liberalerna, Moderat Samling samt Socialdemokraterna är tveksamma till egen beskattning och ser hellre en utveckling av avräkningssystemet. Obunden Samling och Åländsk demokrati säger nej till egen beskattning.

När det gäller självstyrelsen behörighet i allmänhet går tongångarna likadant, även om alla partier ser fördelar med att Åland i ökad utsträckning bestämmer själv i frågor som rör vår vardag.

Inflyttning

Ålands Näringsliv lyfte frågan om inflyttning där vi ser att företagen på Åland är beroende av inflyttning för att hitta arbetskraft, i synnerhet om det kräver specialistkompetens. Ökad inflyttning är således en viktig punkt för näringslivet.

Centern, Hållbart initiativ, Liberalerna, Moderat samling, Obunden samling, Socialdemokraterna och Ålands Framtid kommer att arbeta för ökad inflyttning till Åland i syfte att trygga näringslivets möjlighet till fortsatt tillväxt. Åländsk demokrati har åsikter om varifrån inflyttningen kommer, vilket antyder en människosyn som Ålands Näringsliv kraftigt tar avstånd från.

Samhällsservicereformen

Den offentliga strukturen på Åland debatterades. Det finns två ytterligheter i debatten som vi uppfattar det. Dels Centern och Ålands Framtid som ser att 16 kommuner är bra för Åland och det billigaste sättet att förvalta dem. I andra änden har vi Socialdemokraterna som tydligt går till val på att införa lagstiftning för att sammanföra kommunerna, då det uppenbarligen inte går på frivillig väg. Moderat samling säger att de gärna ser färre kommuner, men de är inte lika kategoriska som Socialdemokraterna. Däremellan säger i princip alla partier att de gärna ser färre kommuner, men att sammanslagningen ska ske på frivillig basis.

Huruvida all samhällsservice ska produceras i offentlig eller privat regi, finns det olika åsikter om. Centern och Moderat samling ser möjligheter med privata alternativ, medan övriga inte nämner det (de är heller inte uttryckligen emot det).

Det finns även skillnader i åsikten huruvida en samhällsservicereform gör den offentliga servicen mer effektiv. Centern och Ålands Framtid ser att dagens system är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Socialdemokraterna har inte ekonomin som främsta skäl till sammanslagningar, utan ser att servicenivån blir bättre.

Sammanfattning

Man kan sammanfatta att näringslivsfrågor behandlas av alla partier, dock med olika fokus. Ålands Näringsliv tar inte ställning för eller emot något parti, men uppmanar alla medlemmar att gå rösta söndagen den 18 oktober.
Saknar du möjlighet att rösta på valdagen bör du utnyttja förhandsröstningen (poströstningen) som pågår 3-13 oktober. Läs mer på www.val.ax.