Regeringens förslag till arbetsmarknadsavtal

Regeringen har föreslagit en rad åtgärder i syfte att förbättra Finlands konkurrenskraft.

  • Trettondag och Kristi himmelsfärd blir obetald ledighet, utan att förkorta årsarbetstiden. Om man inte jobbar då, jobbar man in det en annan dag.
  • Den första sjukdagen blir obetald karensdag. De därpå följande åtta dagarna får man 80 procent av lönen, och därefter bestäms lönen för sjukdagarna av kollektivavtalen.
  • En maxgräns för semestrar blir sex veckor enligt lagen, vilket skulle förkorta semestertiden för dem som arbetat länge inom offentliga sekotorn och vissa branscher i privata sektorn.
  • I semesterlagen infogas också lagstadgad semesterpeng, men samtidigt skärs den ner så att semesterpengen maximalt kan vara ungefär en tredjedel lägre än nu. Här har regeringen förklarat att avvikande modeller kan avtals om i enskilda arbetsavtal, men inte i kollektivavtal. Det innebär att de branscher som idag står utan särskild semesterersättning, ej omfattas av lagen.
  • Socialavgiften för privata företag sänks med 1,72 procentenheter. En mer detaljerad plan för hur presenteras på våren i samband med budgetramen.
  • Skyddet för uppsagda stärks så att man utöver lönen för uppsägningstid får rätt till sysselsättningsfrämjande åtgärder för ett värde som motsvarar företagets genomsnittliga månadslön.
  • Uppsagda får rätt till förlängd arbetshälsovård under sex månader efter arbetsförhållandets slut.
  • Kostnaderna för föräldraledigheter utjämnas med en klumpsumma på 2500 euro som betalas till arbetsgivare där moderskapslediga kvinnor återvänder på jobb.
  • Förändringarna gäller inte gällande kollektivavtal, utan enbart kommande.
  • De lagar som binder branschavtalen med maximigränser skall gälla tillfälligt i tre år.

De slutliga lagförslagen ska ges till riksdagen sommaren 2016. Regeringen håller också dörren öppen för alternativa förslag från arbetsmarknadsparterna, där effekten på priskonkurrensen är "ungefär" fem procent.

Man bör påpeka att detta är ett förslag och att inget ännu är klart. Bara under de senaste veckorna har regeringen ändrat flera punkter, varvid man inte ska utesluta ytterligare förändringar.

Källa: Huvudstadsbladet