Företagarna i Finland vill höja lättnaden vid den nedre gränsen för moms till 50000 euro

Företagarna i Finland vill höja lättnaden vid den nedre gränsen för moms till 50 000 euro men inte den nuvarande gränsen för momsskyldighet från 8 500 euro. Varför?

Lättnaden vid den nedre gränsen ska tillämpas när företagets omsättning överstiger den nedre gränsen för momsregistreringsskyldighet på 8 500 euro men understiger 22 500 euro. Småföretagaren omfattas således generellt av momsskyldighet för sin försäljning. Med det här omsättningsintervallet får företagaren tillbaka en del av skatten med ett avdrag som gradvis försvinner. Med en gradvis minskande lättnad vid den nedre gränsen för moms minskar man den skattebelastning som små företag drabbas av när de överstiger gränsen för skattepliktig verksamhet. Den gradvis minskande lättnaden vid den nedre gränsen togs upp i lagen om mervärdesskatt som ett förslag från Företagarna i Finland.

Däremot föreslår Företagarna i Finland inga ändringar för omsättningsgränsen för momsskyldighet på 8 500 euro. En höjning av den nedre gränsen skulle kunna inverka negativt på konkurrensen mellan företag av olika storlek. Om småföretagaren utan mervärdesskatt konkurrerar med ett företag med en till två anställda och över 50 000 euro i omsättning minskar möjligheterna för det lilla företaget med anställda att konkurrera om samma jobb. Det sporrar inte till att expandera företaget eller till att anställa personal. I praktiken skulle ett mindre tjänsteföretag kunna erbjuda en fjärdedel billigare arbete än företaget som redovisar skatt. Det är inte bra att skapa expansionshinder relaterade till mervärdesskatt för företag som annars skulle vara beredda att anställa men som inte gör det till exempel på grund av att de förlorar skatteförmånen. Med en höjning av den gradvis minskande lättnaden från 22 500 euro till 50 000 euro skulle det inte ha sådan inverkan. Det är därför lönsammare med en lättnad som gradvis försvinner.

Vid en höjning av lättnaden vid nedre gränsen till 50 000 euro skulle cirka 60 000 företagare omfattas och momsbördan skulle minskas med 70 miljoner euro. En allmän höjning av den nedre gränsen skulle däremot vara dyrare. En höjning av den nedre gränsen till 50 000 euro skulle enligt våra beräkningar kosta cirka 350 miljoner euro. Med en gradvis avgång eller en fördelning för bara små företag skulle förslaget förmodligen vara omöjligt med den nuvarande ekonomin. Kostnaden skulle vara ansenlig även om gränsen på motsvarande sätt skulle höjas upp till 30 000 euro.

Den europeiska unionens direktiv för mervärdesskatt begränsar även vår nationella beslutanderätt i den här frågan. En lättnad som gradvis försvinner går att reglera nationellt medan en allmän ändring av momsskyldighet kräver EU-tillstånd.

En del EU-länder förhandlade om tillstånd för en höjd nedre gräns för skattepliktig verksamhet än den gräns momsdirektivet tillåter vid inträdet i unionen. Gränser som ofta har gällt i länderna redan vid inträdet i unionen kan inte tillämpas direkt på andra länder.

Källa: Företagarna i Finland