Nyheter 2015

Affärerna på fastlandet får fria öppettider genast vid årsskiftet

31 dec
Affärerna och frisersalongerna får fria öppettider genast vid årsskiftet. Republikens president stadfäste den 30 december 2015 en lag som upphäver lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger. Ändringen träder i kraft 1.1.2016. Rätten för småföretagare som är verksamma i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer att hålla sin...

Gräns för momsbeskattning höjs 1 januari 2016

18 dec
Gränsen som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs den 1 januari 2016. Ändringar gäller de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare. Den nya nedre gränsen för för momsskyldighet är 10 000 euro (tidigare gränsen var 8...

Kostnadskonkurrenskraftpaketet är en välmotiverad helhet men risken är att priskonkurrenskraften försämras på nytt

12 dec
Utkastet till regeringens proposition om åtgärder som förstärker kostnadskonkurrenskraften har publicerats. Regeringen föreslår utöver nedskärningar av semesterpenningen flera ändringar i arbetslagstiftningen som syftar till att förbättra Finlands kostnadskonkurrenskraft. Enligt Företagarna i Finland är största delen av regeringens planer för att förbättra konkurrenskraften rätt riktade. Företagarna i Finland ser dock en...

Finlands arbete för att få datorhallar bär frukt

12 dec
Det tyska bolaget Hetzner Online AG meddelade den 10 december att den ska bygga sin nya datorhall i Tusby, nordost om Helsingfors-Vanda flygplats. Avsikten är att byggandet av hallen ska påbörjas i vår. – Vi är glada över Hetzner Onlines beslut och välkomnar företaget till Finland. Finland arbetar målmedvetet för...

Arbetslivets spelregler gäller också julbiträden

11 dec
Ansvarsområdet för arbetarskyddet Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att unga som anställs som extra hjälp inför julen ska introduceras väl i sina arbetsuppgifter och i arbetsgivarnas anvisningar. Vanligtvis är tidsbundna anställningar som ingåtts för jultiden kortvariga. Trots detta ska anställningsvillkoren följa arbetslagstiftningen och bestämmelserna i kollektivavtalet ska iakttas. Det lönar sig alltid...

Förskottsskatter under år 2016 - Fysiska personer

11 dec
Förskottsskatterna tas ut på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs. Grunderna för förskottsskatt: Förskottsskatt påförs på kapitalinkomster och förvärvsinkomster. Förskottsskatterna grundar sig huvudsakligen på uppgifter i den slutgiltiga beskattningen för år 2014, vilka ändrats på följande sätt: - inkomst av jordbruk har sänkts med 20 % - inkomst av näringsverksamhet...

"Fem saker som varje chef ska veta"

11 dec
SLUSH: Den framgångsrika finländska företagaren Mårten Mickos ger fem tips om ledarskap. Den finländska företagaren och företagsledaren kan inte låta bli att engagera sig i startups. Mickos berättade på Slush att han kommer att leda ett företag som heter HackerOne. Företaget söker dataskyddsluckor i internet med hjälp av hackers. Mickos...

Beskattning av utbildning som bekostas av arbetsgivaren

10 dec
Arbetsgivarna ordnar och bekostar olika utbildningar för sina arbetstagare. Behovet av utbildning har ökat ytterligare till följd av globaliseringen, strukturförändringar i ekonomin och förändringar i arbetslivet, vilka kräver att de anställda har nya former av kunskaper och färdigheter. För en arbetstagare är det en viktig beskattningsfråga om han eller hon...

Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande förenklas

09 dec
Tillvägagångssättet för att lämna uppgifter vid byggande blir enklare vid årsskiftet. I fortsättningen behöver man inte lämna in entreprenadanmälningar så ofta och inte för varje byggarbetsplats separat. Antalet obligatoriska uppgifter som ska lämnas in har också minskats. Om man vill kan man dock lämna in uppgifterna på samma sätt som...

Förslaget till förordning om investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik ut på remiss

09 dec
Arbets- och näringsministeriet har den 8 december 2015 skickat ett utkast till statsrådets förordning om investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik ut på remiss. Regeringen har slagit fast i sitt program att andelen förnybar energi ökas så att den utgör mer än 50 procent på 2020-talet, och självförsörjningsgraden höjs...

Sidor