Ändringar vid årsskiftet inom finansministeriets förvaltningsområde

Förvärvsinkomstbeskattningen 2015

Maximibeloppet för grundavdraget i kommunalbeskattningen höjs från 2 930 euro till 2 970 euro och inflödesskattesatsen sänks från 19 procent till 18 procent. Det högsta beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 010 euro till 1 025 euro, avdragets inflödesskattesats höjs från 7,4 procent till 8,6 procent och avdragets minskningsskattesats höjs från 1,15 procent till 1,2 procent

Den euromässiga gränsen för den högsta inkomstklassen i den progressiva inkomstskatteskala som tillämpas vid statsbeskattningen sänks från 100 000 euro till 90 000 euro. Dessutom görs till skalans tre lägsta inkomstklasser inflationsjusteringar så att inkomstgränserna höjs med ca 1,5 procent.

Läs mer:
http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20141219Aendrin/name.jsp