Remisser och utlåtanden

Remissvar

Landskapsregeringen, lagtinget och kommunerna vänder sig ofta till oss när de vill inhämta näringslivets synpunkter på t.ex. nya lagar. Ibland ger vi också utlåtanden på eget initiativ.

De åsikter som vi framför i våra remissyttranden syftar alltid till att förbättra och utveckla förutsättningarna för våra medlemsföretag, för Åland och för hela det åländska näringslivet.

Våra medlemmar har möjlighet att påverka remissvaren. Direkt berörda branscher kontaktar vi direkt men samtliga medlemmar är välkomna att delge sina synpunkter under medlemssidorna / aktuella remisser.